Taloustietoa

Taloustietoa sivulta löydät konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ja tilinpäätökset kahdelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta. Tämän lisäksi kuvattu kiinteistöjen arvonmääritys ja yhtiön vahvistama voitonjakopolitiikka. 

Tilinpäätökset

Konsernitilinpäätös 2018

Konsernitilinpäätös 2017

Konsernitilinpäätös 2016

Konsernitilinpäätös 2015


TUNNUSLUVUT € 2016 2015
Liikevaihto 2 025 607 624 106
Liikevoitto 6 658 284 3 131 380
Liikevoitto, % 329 % 502 %
Voitto ennen satunnaisia eriä 5 900 655 2 846 954
Voitto ennen satunnaisia eriä, % 291 % 456 %
Konsernin tulos ennen veroja 5 900 655 2 846 954
Konsernin tulos ennen veroja, % LV:sta 291 % 456 %
Oman pääoman tuotto, % 72,3 % 88,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 26,1 % 34,8 %
Omavaraisuusaste, % 27,6 % 30,1 %
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 19 390 992 5 316 078
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin, % LV:sta 957 % 852 %
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 6 6

Konsernin osakekohtaiset tunnusluvut kahdelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta:

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT € 2016 2015
Osakekohtainen tulos, emoyhtiö 2,28 1,60
Osakekohtainen tulos, konserni 2,38 1,55
Osakekohtainen tulos, emoyhtiö, laimennettu 2,30 1,42
Osakekohtainen tulos, konserni, laimennettu 2,40 1,37
Osakekohtainen oma pääoma, konserni 4,43 2,15
Osakekohtainen osinko 0,23 0,00
Osinko tuloksesta prosentteina 9,6 % 0 %

Tunnuslukujen laskentakaavat

Liikevaihto

Tunnuslukuna esitetään tilintarkastetun laajan tuloslaskelman osoittama IAS 1.82(a)- kohdassa tarkoitettu liikevaihto-erä.

Liikevoitto

Liikevoitto otetaan huomioon sen mukaisena, kuin tämä erä on esitetty tilintarkastetussa IAS 1:n mukaan laaditussa laajassa tuloslaskelmassa.

Liikevoitto, %

Tunnusluku saadaan jakamalla liikevoitto/-tappio liikevaihdolla. = Liikevoitto (-tappio) / Liikevaihto x 100

Voitto ennen satunnaisia eriä

Tunnuslukuna esitetään tilintarkastetun laajan tuloslaskelman osoittama tulos ennen satunnaisia eriä.

Voitto ennen satunnaisia eriä, %

Tunnusluku saadaan jakamalla voitto ennen satunnaisia eriä liikevaihdolla. = Voitto ennen satunnaisia eriä / Liikevaihto x 100

Konsernin tulos ennen veroja

Tunnuslukuna esitetään tilintarkastetun laajan tuloslaskelman osoittama tulos ennen veroja.

Tunnusluku saadaan jakamalla tulos ennen veroja liikevaihdolla. = Tulos ennen veroja / Liikevaihto x 100

Konsernin tulos ennen veroja, % LV:sta

Tunnusluku saadaan jakamalla konsernin tulos ennen veroja liikevaihdolla. = Tulos ennen veroja / Liikevaihto x 100

Oman pääoman tuotto, %

Tunnusluku saadaan jakamalla tilikauden voitto/tappio omalla pääomalla. Jakajana käytetään tilikauden alun ja tilikauden lopun keskiarvoa. Voitto (tappio) / Oma pääoma x 100

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Tunnusluku saadaan jakamalla voitto/tappio, johon on lisätty rahoituskulut, oman pääoman ja korollisten rahoitusvelkojen yhteismäärällä. Jakajana käytetään tilikauden alun ja tilikauden lopun keskiarvoa. = (Voitto/tappio + rahoituskulut) / (Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat) x 100

Omavaraisuusaste, %

Tunnusluku saadaan jakamalla tilinpäätöspäivän oma pääoma taseen loppusummalla, josta on vähennetty saadut ennakot. = Oma pääoma / (Taseen loppusumma – saadut ennakot) x 100

Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin

Tunnusluku on saatu laskemalla yhteen tilikauden aikana tehdyt investoinnit sijoituskiinteistöihin hankintahinnoin.

Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin, % LV:sta

Tunnusluku saadaan jakamalla bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin liikevaihdolla.

Tutkimus- ja kehitysmenot

Tunnuslukuna esitetään tilintarkastetun laajan tuloslaskelman osoittama liiketoiminnan muihin kuluihin kuuluva erä tutkimus- ja kehitysmenot.

Tutkimus- ja kehitysmenot, % LV:sta

Tunnusluku saadaan jakamalla tutkimus- ja kehitysmenot liikevaihdolla.

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

Tunnusluku lasketaan keskiarvona kalenterikuukausien lopussa lasketuista henkilö- kunnan lukumääristä. Lukumäärässä otetaan huomioon palveluksessa olleiden henkilöiden mahdollinen osa-aikaisuus.

Osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos lasketaan ja esitetään IAS 33:n mukaisesti sekä laimentamattomana että laimennusvaikutuksella oikaistuna.

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön kantaosakkeiden omistajille kuuluva voitto tai tappio kauden aikana ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Osakkeiden lukumäärä muuttuessa, se kerrotaan aikatekijällä painotetulla kertoimella. Aikatekijällä painotettu kerroin on niiden päivien lukumäärä, joiden aikana kyseiset osakkeet ovat olleet ulkona, jaettuna kauden päivien kokonaismäärällä.

Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa oikaistaan emoyhtiön kantaosakkeiden omistajille kuuluvaa voittoa tai tappiota samoin kuin ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettua keskiarvoa kaikkien laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden vaikutuksella.

Osakekohtainen oma pääoma

Tunnusluku saadaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osakkeiden laimentamattomalla lukumäärällä tilinpäätöspäivänä. = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osakekohtainen osinko

Tunnusluku saadaan jakamalla tilikauden osinko osakkeiden laimentamattomalla lukumäärällä tilinpäätöspäivänä. = Tilikauden osingonjako / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko tuloksesta prosentteina

Tunnusluku saadaan jakamalla osakekohtainen osinko osakekohtaisella tuloksella. = Osakekohtainen osinko / Osakekohtainen tulos x 100


Kiinteistöjen arvonmääritys

Sijoitukset kiinteistöihin on arvostettu käypään arvoon itsenäisten ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemien arvonmääritysten perusteella. Arvioitsijoiden työn perustana ovat kotimaiset ja kansainväliset arviointistandardit (International Valuation Standards). Kohteiden arvonmäärityksessä käytetään aina kiinteistön käyttötarkoituksen kannalta tarkoituksenmukaisinta menetelmää tai niiden yhdistelmiä.

Tuottoarvomenetelmällä tarkoitetaan kiinteistön käyvän arvon määrittämistä siitä käyttöaikana saatavien tuottojen perusteella. Se perustuu vuosittaisten nettotuottojen pääomittamiseen soveltuvalla tuottovaateella.

Kauppa-arvomenetelmässä arvo määritetään kyseisellä markkina-alueella vallitsevissa markkinaolosuhteissa toteutuneiden vertailukelpoisten kauppojen perusteella. Vertailukelpoisessa kaupassa kaupan kohde vastaa keskeisiltä arvotekijöiltään arvion kohteena olevaa kiinteistöä.

Kustannusarvomenetelmä perustuu kohteen hankinta- ja tuotantokustannuksiin. Menetelmää sovelletaan ensisijaisesti silloin, kun saatavilla ei ole riittävästi markkinainformaatiota muiden menetelmien soveltamiseen.


Voitonjakopolitiikka

Huhtanen Capital Oy:n hallitus on 20.12.2017 määrittänyt yhtiön voitonjakopolitiikan. Yhtiö pyrkii jakamaan omistajilleen osinkoa, jota jaetaan 10 - 30 % edellisen tilikauden operatiivisesta tuloksesta. Jakoehdotusta tai päätöstä tehdessään hallitus ottaa huomioon yhtiön taloudellisen aseman, tulevat rahoitustarpeet ja asetetut taloudelliset tavoitteet. Lisäksi hallitus eliminoi mahdollisen positiivisen arvonmuutoksen kautta syntyneen tuloksen voitonjakoehdotusta tehdessään. Yhtiö voi jakaa varojaan osinkoina, pääomanpalautuksina ja ostamalla omia osakkeitaan. Mikäli osinkoa jaetaan, kaikki osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon.

Yhtiön tekemän kasvusuunnitelman mukaisesti vuosien 2017 - 2020 mahdollinen voitto tullaan kuitenkin ensisijaisesti käyttämään yhtiön kasvuun ja omistaja-arvon maksimointiin.