Riskienhallinta

Huhtanen Capitalin riskienhallintastrategian tavoitteena on tunnistaa ja havannoida liiketoimintaamme liittyvät riskit ja tämän avulla hallita riskejä paremmin ennalta määritellyn riskien hallintapolitiikan mukaisesti. Huhtanen Capital jakaa riskinsä neljään eri pääluokkaan, jotka esitelty alapuolella. 

1 Strategiset riskit

Strategisilla riskeillä tarkoitamme tapahtumia, jotka vaikuttavat yrityksemme pitkän aikavälin (strategisiin) tavoitteisiin, ja niistä käytämme toisinaan myös nimitystä liiketoimintariski. Strategiset riskimme liittyvät liiketoimintaympäristömme epävarmuustekijöihin ja voivat olla sekä sisäsyntyisiä, kuten teknologiariski, taikka yrityksen ulkopuolelta kohdistuvia, kuten esimerkiksi asiakaskäyttäytymisen muutokset tai lainsäädännön uudistukset.

2 taloudelliset riskit

Taloudellisiin riskeihimme laskemme kuuluvaksi yrityksen rahaprosesseihin liittyvät riskit, kuten likviditeettiriskit, korkoriskit ja pääomarakenteeseen liittyvät riskit. Merkittävä osa yritykseemme kohdistuvasta riskistä koostuu rahoituksen saatavuuteen, mikä on kasvuvaiheessa olevan yrityksen elinehto. Esimerkki rahoituksen saatavuuteen liittyvästä haitasta jolla saattaa olla yllättäviä taloudellisia vaikutuksia yritykselle, on esimerkiksi negatiivinen talousshokki, hankaloittaen rahoituksen saatavuutta. Taloudellisia riskejä vastaan suojaudumme vakuuttamalla, useilla eri rahoituslähteillä sekä rahoituslimiitteillä. Suojaudumme myös koronvaihtosopimuksilla. 

3 Operatiiviset riskit

Operatiiviset riskit liittyvät yrityksemme päivittäisiin toimintoihin ja voivat olla seurausta riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, huonosta johtamisesta, henkilöstöstä tai ulkoisista tapahtumista. Operatiiviset riskit liittyvät lisäksi yrityksen tietojärjestelmiin, tuotantoprosesseihin ja kehitysprojekteihimme. Ominaista operatiivisille riskeille on, että toteutuessaan ne voivat laukaista vakavan kriisin ja aiheuttaa pahimmassa tapauksessa toiminnan keskeytymisen.

4 VAHINKORISKIT

Näitä riskejä ovat esimerkiksi henkilöstön työkyvyttömyyteen liittyvät riskit, erilaiset ympäristö- ja luonnonkatastrofiriskit sekä toimitilaturvallisuuteen liittyvät riskit. Vahinkoriskejä voidaan kutsua myös puhtaiksi riskeiksi, sillä niihin liittyy ainoastaan tappion mahdollisuus. Tavallisesti vahinkoriskit pyritään siirtämään yrityksen ulkopuolelle esimerkiksi vakuuttamalla.

Riskienhallintapolitiikka

Riskienhallintapolitiikan perusta on liiketoiminnallemme keskeisten riskien tunnistaminen ja luokittelu niiden vakavuuden perusteella toteutuessaan (vähäinen, haitallinen tai vakava). Hallitus arvioi kuukausittaisessa työssään riskien seuraamuksia ja luo ennalta niille sopivat suojatumisstrategiat. Yhtiön hallitus määrittelee täten jokaiselle tunnistetulle riskille sen todennäköisyyden, jota verrataan yhtiön omaan arvioituun risk ratingiin. Riskin vakavuuden ja toteutumistodennäköisyyden ollessa korkeita sen yksilöllisempi suojautumistapa on toteutettu.