Riskhantering

Målet för Huhtanen Capitals riskhanteringsstrategi är att identifiera och observera de risker som hör ihop med vår affärsverksamhet och på det sättet hantera riskerna bättre enligt en i förväg fastställd policy för riskhantering. Huhtanen Capital delar in riskerna i fyra huvudklasser enligt nedan. 

1 Strategiska risker

Med strategiska risker menar vi händelser, som påverkar vårt företags långsiktiga (strategiska) mål, och dem kallar vi ibland även affärsrisker. Våra strategiska risker hänger ihop med osäkerhetsfaktorer i vår verksamhetsmiljö och kan vara antingen endogena, såsom teknologirisker, eller risker som riktar sig mot företaget utifrån, som till exempel förändringar i kundbeteende eller förnyad lagstiftning.

2 Ekonomiska risker

Till ekonomiska risker räknar vi risker som har med företagets penningprocesser att göra, såsom likviditetsrisker, ränterisker och risker som hör ihop med kapitalstrukturen. En stor del av de risker som riktar sig mot vårt företag gäller tillgången till finansiering, som är livsviktig för ett växande företag. En typisk risk som har med tillgången till finansiering att göra och som kan ha överraskande ekonomiska effekter för företaget, är en negativ ekonomichock som försvårar tillgången till finansiering. Vi skyddar oss mot ekonomiska risker genom försäkringar, flera olika finansieringskällor och finansieringslimiter. Vi skyddar oss också med hjälp av ränteväxlingsavtal. 

3 Operativa risker

Operativa risker hänför sig till företagets dagliga verksamhet och kan vara en följd av otillräckliga eller misslyckade interna processer, dålig ledning, personal eller externa händelser. Operativa risker hör även ihop med förtagets datasystem, produktionsprocesser och våra utvecklingsprocesser. Karakteristiskt för operativa risker är att när de förverkligas kan de utlösa en allvarlig kris och i värsta fall avbrott i verksamheten.

4 OLYCKSRISKER

Sådana risker är till exempel risker som hör ihop med arbetsoförmåga hos personalen, risk för miljö- och naturkatastrofer samt risker som hänger ihop med lokalsäkerheten. Olycksrisker kan även kallas rena risker, eftersom de bara kan leda till förlust. Vanligtvis försöker man flytta olycksriskerna utanför företaget till exempel med hjälp av försäkringar.

Riskhanteringspolicy

Grunden för vår riskhanteringspolicy är att identifiera de största riskerna för vår affärsverksamhet och att klassa dem efter allvarlighetsgrad (liten, måttlig eller allvarlig). Styrelsen bedömer varje månad riskernas följder och skapar lämpliga strategier för att förebygga risker. Bolagsstyrelsen fastställer således sannolikheten för varje identifierad risk och jämför den med bolagets egen riskrating. Ju allvarligare och mer sannolik risken är, desto mer individuella skyddsmetoder använder vi.