Hallinnointi

Huhtanen Capital sitoutuu hyvään hallintotapaan noudattamalla kaikessa toiminnassaan lakeja ja säädöksiä sekä toteuttamalla suosituksia hyvästä hallintotavasta.

Huhtanen Capitalin konsernihallinnoinnissa noudatetaan yhtiöjärjestystä ja Suomen osakeyhtiölakia. Huhtanen Capitalin toimintaa ohjaavat lisäksi yhtiön arvot ja sisäiset toimintaperiaatteet.

Yhtiöjärjestys

Huhtanen Capital Oy:n yhtiöjärjestys on hyväksytty yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.6.2017.

Yhtiöjärjestys pdf -muodossa >>

Yhtiökokous

Huhtanen Capital Oy:n yhtiökokous on konsernin ylin päättävä elin, jossa osakkeenomistajat käyttävät puhe- ja äänioikeuttaan. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Yhtiökokous päättää sille lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista tehtävistä.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Yleensä varsinainen yhtiökokous on pidetty maaliskuun loppupuolella tai huhtikuun alussa. Merkittävimpiä varsinaisen yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita ovat:

 • hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

 • hallituksen jäsenten valinta

 • hallituksen palkkioista ja taloudellisista etuuksista päättäminen

 • tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

 • tilinpäätöksen hyväksyminen

 • hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

 • yhtiöjärjestyksen muuttaminen

 • osakepääoman korottamisesta päättäminen

 • yhtiön varojen jaosta, kuten voitonjaosta, päättäminen

 • hallitukselle annettavista valtuutuksista päättäminen.

Yhtiökokous kutsutaan koolle sekä hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat esillä yhtiön pääkonttorilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja vähintään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä ja yhtiön internetsivuilla.

Myös seuraavat tiedot asetetaan saataville yhtiön pääkonttorille vähintään viikkoa ennen yhtiökokousta:

 • yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat

 • päätösehdotukset yhtiökokoukselle.

OSALLISTUMISOIKEUS

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä edellyttää, että osakkeenomistaja on arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain mukaan rekisteröity Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua ennakkoon yhtiökokouskutsussa mainittuun määräaikaan mennessä. Määräaika voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

ÄÄNIOIKEUS

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Yhtiön A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään viidellä (5) ja jokainen B-osake yhdellä (1) äänellä. Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Osakkeenomistaja voi äänestää eri tavoin osalla omistamistaan äänistä. Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä osakkeenomistajan tulee olla rekisteröitynä Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloonhallitus.

Hallitus

Huhtanen Capitalin hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksessä ei ole erityistä hallituksen jäsenten asettamisjärjestystä. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan yhdestä kuuteen varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Huhtanen Capitalin hallitus huolehtii lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa lisäksi siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Huhtanen Capitalin hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen keskeiset tehtävät, toimintaperiaatteet ja kokouskäytännöt sekä hallituksen toiminnan ja työskentelytapojen vuosittainen itsearviointi. Hyvän hallinnointitavan mukaisesti hallitus huolehtii myös siitä, että yhtiö vahvistaa toiminnassaan noudatettavat arvot.

 • Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen päätehtävät ovat mm:

 • nimittää ja erottaa toimitusjohtaja

 • valvoa yhtiön johdon toimintaa

 • hyväksyä yhtiön strategiset tavoitteet

 • päättää merkittävistä investoinneista ja muista sijoituksista sekä myynneistä ja irtaantumisista

 • päättää merkittävistä muutoksista yrityksen liiketoiminnassa

 • varmistaa, että yhtiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty

 • varmistaa johtamisjärjestelmän asianmukainen toiminta

 • hyväksyä tilinpäätösraportit ja osavuosikatsaukset

 • varmistaa, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty

 • varmistaa, että konsernin toiminta on lakien ja asetusten mukaista

 • hyväksyä hyvän hallinnoinnin, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet sekä muut olennaiset käytännöt ja toimintaperiaatteet

 • päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muun johdon sekä Huhtanen Capitalin avainhenkilöiden palkitsemisperiaatteista

Hallituksen puheenjohtaja huolehtii ja valvoo, että hallitus täyttää sille lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat tehtävät.

Yhtiöllä on vastuuvakuutus hallituksen ja kaikkien yhtiössä päätöksentekovaltaa käyttävien tahojen osalta.

Toimitusjohtaja ja ylin johto

Huhtanen Capitalin hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluvat konsernin liiketoiminnan johtaminen ja valvonta, hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu ja hallituksen päätösten toimeenpano. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja siitä, että varainhoito on järjestetty luotettavasti.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiössä valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Yhtiökokous valitsi Huhtanen Capitalin tilintarkastajaksi KHT Tuomas Honkamäen. Tilintarkastajamme antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastuksen tehtävänä on varmistaa, että Huhtanen Capitalin tilinpäätöksessä ja hallituksen toimintakertomuksessa annetaan oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lisäksi tilintarkastukseen kuuluu yhtiön kirjanpidon ja hallinnoinnin tarkastus. Lakisääteinen tilintarkastusraportti lähetetään osakkeenomistajille yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan vähintään kerran vuodessa koko hallitukselle.

PÄÄVASTUULLINEN TILINTARKASTAJA

Huhtanen Capitalin ja kaikkien konserniyhtiöiden päävastuullinen tilintarkastaja on Tuomas Honkamäki.

Tuomaksella on yli 17 vuoden kokemus erityyppisten yhtiöiden ja konsernien, tilintarkastuksesta sekä taloushallintoon ja tilinpäätöksiin liittyvissä kysymyksissä. Tuomaksen vahva käytännön osaaminen tukee yrityksen raportoinnin kehittämistä ja niihin liittyvien haasteiden ratkaisua. Hän toimii tarkastajana useissa rahastoissa ja niiden kohdeyhtiöissä. Tuomas tuntee sijoituskiinteistömarkkinoihin ja niiden kirjanpitoon liittyvät erityispiirteet.  Tuomas toimii vuosittain kouluttajana useissa ja ulkopuolisten koulutusjärjestäjien koulutustilaisuuksissa, joissa teemoina mm. yritysjärjestelyt, rahoitusinstrumentit ja konserniraportointi. Hän on ollut myös kirjoittamassa kirjoja Konsernitilinpäätöksen laadinta ja Yritysjärjestelyjen käsikirja –Kirjanpito, verotus ja yhtiöoikeus. Tuomas on Suomen Tilintarkastajat-yhdistyksen kirjanpitotoimikunnan jäsen.