Ekonomisk information

Nedanstående tabell visar nyckeltal för koncernens ekonomiska utveckling de två senaste åren: 

NYCKELTAL 2016 2015
Omsättning 2 025 607,12 624 106,43
Rörelsevinst 6 658 283,65 3 131 379,52
Rörelsevinst, % 329 % 502 %
Vinst före extraordinära poster 5 900 655,00 2 846 953,70
Vinst före extraordinära poster, % 291 % 456 %
Koncernens resultat före skatt 5 900 655,00 2 846 953,70
Koncernens resultat före skatt, % av omsättningen 291 % 456 %
Avkastning av eget kapital, % 72,3 % 88,1 %
Avkastning på investerat kapital, % 26,1 % 34,8 %
Soliditetsgrad, % 27,6 % 30,1 %
Bruttoinvesteringar i bestående aktiva i balansräkningen 19 390 991,56 5 316 078,45
Bruttoinvesteringar i bestående aktiva i balansräkningen, % av omsättningen 957 % 852 %
Genomsnittligt antal anställda 6 4

Koncernens nyckeltal per aktie de två senaste bokföringsperioderna:

NYCKELTAL PER AKTIE 2016 2015
Resultat per aktie, moderbolaget 2,28 1,60
Resultat per aktie, koncernen 2,38 1,55
Resultat per aktie, moderbolaget, utspätt 2,30 1,42
Resultat per aktie, koncernen, utspätt 2,40 1,37
Eget kapital per aktie, koncernen 4,43 2,15
Utdelning per aktie 0,23 0,00
Utdelning i procent av resultatet 9,6 % 0 %

Värdering av fastigheter

Investeringarna i fastigheter värderas till gängse värde baserat på oberoende utomstående experters värderingar.   Värderingen baseras på inhemska och internationella värderingsstandarder (International Valuation Standards). Vid värderingen av objekten används alltid den metod som är mest ändamålsenlig för den aktuella fastigheten eller en kombination av metoder.

Med avkastningsvärdemetod avses fastställande av fastighetens gängse värde på basis av den avkastning som den ger under användningstiden. Den baseras på det avkastningskrav som tillämpas på kapitalisering av de årliga nettointäkterna.

Enligt handelsvärdesmetoden fastställs värdet på basis av genomförda jämförbara köp på den aktuella marknaden under rådande marknadsförhållanden. Jämförbara köp betyder att det köpta objektet motsvarar den värderade fastigheten i fråga om centrala värdefaktorer.

Kostnadsberäkningsmetoden baseras på objektets anskaffnings- och produktionskostnader. Metoden tillämpas främst när det inte finns tillräckligt med marknadsinformation för att tillämpa andra metoder.

Vinstutdelningspolicy

Huhtanen Capital Oy:s styrelse fastställde 15.6.2016 bolagets vinstutdelningspolicy. Bolaget strävar efter att betala aktieutdelning till ägarna på 10–30 % av resultatet föregående räkenskapsperiod. Vid utarbetande av förslag eller beslut om utdelning tar styrelsen hänsyn till bolagets ekonomiska ställning, kommande finansieringsbehov och fastslagna ekonomiska mål. Dessutom eliminerar styrelsen vid upprättandet av förslag till vinstutdelning eventuella resultat som uppstått genom positiv värdeförändring. Bolaget kan dela ut medel som dividender, kapitalåterbäring samt genom köp av egna aktier. Om dividender utbetalas, berättigar alla aktier till samma dividend. Enligt bolagets tillväxtplan kommer den eventuell vinsten åren 2015–2020 emellertid att i första hand användas för bolagets tillväxt.