Förvaltning

Huhtanen Capital förbinder sig att enligt god förvaltningspraxis i all sin verksamhet följa lagar och förordningar samt uppfylla rekommendationer om god förvaltningssed.

Huhtanen Capitals koncernförvaltning följer bolagsordningen och den finländska aktiebolagslagen. Huhtanen Capitals verksamhet styrs dessutom av bolagets värden och interna verksamhetsprinciper.

Bolagsordning

Huhtanen Capital Oy:s bolagsordning har godkänts vid extra bolagsstämma 22.6.2017.

Bolagsordning i PDF-format >>

 

Bolagsstämma

Huhtanen Capital Oy:s bolagsstämma är koncernens högsta beslutande organ, där aktieägarna använder sin tale- och rösträtt. Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före juni månads slut. Kallelse till bolagsstämma görs av bolagsstyrelsen. Bolagsstämman fattar beslut om ärenden som är fastställda i lag och bolagsordning.

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före juni månads slut. I allmänhet har ordinarie bolagsstämma hållits i slutet av mars eller början av april. De viktigaste ärenden som bolagsstämmans beslutar om är:

 • beslut om antal styrelseledamöter

 • val av styrelseledamöter

 • beslut om styrelsens arvoden och ekonomiska förmåner

 • val av revisor och beslut om revisorns arvode

 • godkännande av bokslut

 • beslut om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

 • ändring av bolagsordningen

 • beslut om ökning av aktiekapitalet

 • beslut om utbetalning av bolagets medel, såsom vinstutdelning

 • beslut om behörigheter till styrelsen.

Bolagsstämman sammankallas och styrelsens förslag till bolagsstämman läggs fram på bolagets huvudkontor tidigast två månader och minst en vecka före avstämningsdagen för bolagsstämman. Styrelsen kan dessutom utannonsera bolagsstämman i en eller flera tidningar och på bolagets webbplats.

Även nedanstående information tillhandahålls på bolagets huvudkontor minst en vecka före bolagsstämman:

 • handlingar som ska föreläggas årsstämman

 • beslutsförslag till årsstämman.

Deltaganderätt

För att ha att delta och rösta på bolagsstämman krävs att aktieägaren enligt lagen om värdeandelssystem är registrerad i Euroclear Finlands aktieägarförteckning senast åtta vardagar före bolagsstämman (stämmans avstämningsdag). Deltagande i bolagsstämma ska anmälas i förväg inom den tid som anges i kallelsen till bolagsstämma. Senaste anmälningsdag kan vara tidigast tio dagar före stämman. Aktieägare kan delta vid stämman personligen eller genom befullmäktigat ombud. Ombudet ska visa upp fullmakt eller på annat sätt kunna bevisa sin rätt att företräda aktieägaren.

Rösträtt

Aktieägare kan använda sin rätt att delta och rösta på bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud. Varje A-aktie i bolaget berättigar till fem (5) röster på bolagsstämman och varje B-aktie till en (1) röst. Om aktieägarens aktier är registrerade på mer än ett värdeandelskonto har aktieägaren rätt att använda olika ombud för vartdera värdeandelskontot. Aktieägare kan rösta på olika sätt med en del av sina röster. För att få delta och rösta på bolagsstämma måste aktieägaren vara registrerad i Euroclear Finlands aktieägarförteckning

Styrelse

Styrelsens sammansättning

Huhtanen Capitals styrelseledamöter väljs av bolagsstämman. Bolagsordningen innehåller ingen särskild ordning för tillsättning av styrelseledamöter. Styrelsen ska enligt bolagsordningen ha från en till sex ordinarie ledamöter och minst en suppleant, om styrelsen består av mindre än tre ordinarie ledamöter. Styrelseledamöternas mandatperiod löper tills vidare.

Styrelsens uppgifter

Huhtanen Capitals styrelse ansvarar   enligt lag och bolagsordning för bolagets förvaltning och för att organisera bolagets verksamhet. Styrelsen ansvarar också för att bolagets bokföring och kontroll av medelsförvaltningen är ändamålsenligt ordnad. Huhtanen Capitals styrelse har fastställt en skriftlig arbetsordning, som fastställer styrelsen centrala arbetsuppgifter, verksamhetsprinciper och mötesrutiner samt en årlig självutvärdering av styrelsens verksamhet och arbetssätt. Enligt god förvaltningspraxis ska styrelsen även se till att bolaget stärker de värderingar som styr verksamheten.

 • Enligt arbetsordningen är styrelsens huvuduppgifter bl.a.:

 • utse och avskeda verkställande direktör

 • övervaka bolagets verksamhet

 • godkänna bolagets strategiska mål

 • besluta om större investeringar och andra placeringar samt försäljningar och avyttringar

 • besluta om betydande förändringar i företagets affärsverksamhet

 • säkerställa att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad

 • säkerställa att ledningssystemet fungerar ändamålsenligt

 • godkänna bokslutsrapporter och delårsrapporter

 • säkerställa att bolagets bokföring och kontroll av medelsförvaltning är ändamålsenligt organiserad

 • säkerställa att koncernens verksamhet följer lagar och förordningar

 • godkänna principer för god förvaltning, intern kontroll och riskhantering samt övriga väsentliga rutiner och verksamhetsprinciper

 • besluta om arvodering av verkställande direktören och den övriga ledningen samt principer för arvodering av Huhtanen Capitals nyckelpersoner

Styrelsens ordförande ser till och bevakar att styrelsen fullföljer de uppgifter som åligger styrelsen enligt lag och bolagsordning.

Styrelsen har en ansvarsförsäkring för styrelsen och alla som har beslutanderätt i bolaget.

Verkställande direktör och ledningsgrupp

Huhtanen Capitals styrelse väljer verkställande direktör för bolaget och beslutar om dennes anställningsvillkor. Verkställande direktören sköter bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens anvisningar och bestämmelser. Till verkställande direktörens uppgifter hör att leda och övervaka affärsverksamheten, bereda ärenden som ska behandlas i styrelsen och verkställa styrelsens beslut. Enligt aktiebolagslagen ansvarar VD även för att bokföringen är lagenlig och att medelsförvaltningen är pålitligt organiserad.

Revision

Enligt bolagsordningen ska bolaget ha en ordinarie revisor och en suppleant. Revisorerna väljs tills vidare.

Till revisor för Huhtanen Capital valde bolagsstämman PriceWaterhouseCoopers med huvudansvarig revisor CGR Tuomas Honkamäki. Vår revisor lämnar lagstadgad revisionsberättelse till bolagets aktieägare i anslutning till bolagets årsbokslut. Revisionens uppgift är att säkerställa att Huhtanen Capitals bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse ger korrekta och tillräckliga uppgifter om bolagets resultat och ekonomiska ställning. Dessutom sak revisorn kontrollera bolagets bokföring och förvaltning. Den lagstadgade revisionsrapporten skickas till aktieägarna i anslutning till bolagets bokslut. Revisorerna rapporterar sina iakttagelser minst en gång om året till hela styrelsen.

Huvudansvarig revisor

Huvudansvarig revisor för Huhtanen Capitals och alla koncernbolag är Tuomas Honkamäki (tuomas.honkamaki@fi.pwc.com)

Tuomas har över 17 års erfarenhet av revision av olika typer av bolag och koncerner samt frågor som rör ekonomiförvaltning och bokslut. Tuomas stora praktiska kunskaper är till stöd för utvecklingen av företagets rapportering och lösning av tillhörande utmaningar. Han är revisor i flera stiftelser och deras målbolag. Tuomas är väl insatt i de särskilda villkor som gäller för fastighetsinvesteringar och deras bokföring.  Tuomas arbetar årligen som utbildare hos externa utbildningsanordnare med teman som företagsarrangemang, finansieringsinstrument och koncernrapporter. Han har även skrivit böckerna Konsernitilinpäätöksen laadinta [Upprättande av koncernbokslut] och Yritysjärjestelyjen käsikirja – Kirjanpito, verotus ja yhtiöoikeus [Handbok för företagssanering – Bokföring, beskattning och bolagsrätt]. Tuomas är medlem i bokföringskommittén i föreningen Finlands Revisorer.